Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden Stigastore

De consument heeft het recht aan Stigastore mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van

het product.


Ondernemingsgegevens:

http://www.stigastore.be is een onderdeel van:

Coppens Buitenconcept BVBA

Landegemstraat 3

9850 Nevele

België

BE 440.176.892

info@coppens.be

tel.: 09 371 59 22


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Coppens, een BVBA met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 3, 9850

Nevele (België), BTW BE 440.176.892, Stigastore biedt haar klanten de mogelijkheid om grasmaaiers,

zitmaaiers, verticuteerders, accu-machines en gemotoriseerd tuinmateriaal online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Stigastore

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Stigastore assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Stigastore. De

artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via bancontact

- via overschrijving

- via kredietkaart (Visa of Mastercard)


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van

Stigastore.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er

zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stigastore te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op

de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Stigastore beschikt, is de klant ingeval van niet- of

laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van

10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder

aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum

van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Stigastore zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te

nemen.

Let er op dat u de betaling binnen de 2 weken na de bestelling afhandelt. Niet-betaalde bestellingen worden na 2

weken automatisch en zonder voorafgaand bericht geannuleerd door de verkoper.


ARTIKEL 8: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de

levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


ARTIKEL 9: GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering

aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op

te nemen met de Stigastore klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan

Stigastore.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling

of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van

ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel

waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of

wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend

levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 10: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online

aankopen :

De consument heeft het recht aan Stigastore mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een

boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering

contact opnemen met de Stigastore klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de

goederen op hun kosten terug bezorgen aan Stigastore, Landegemstraat 3, 9850 Nevele.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden

terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


ARTIKEL 11: PRIVACY

Stigastore verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten

overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Stigastore toe te sturen. Wil u

ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen

aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Stigastore bewaren op elk moment opvragen,

verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Stigastore uw gegevens gebruikt om u informatie

toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail (info@coppens.be) aan te vragen op het hierna vermelde

adres: Stigastore / Coppens Buitenconcept BVBA, Landegemstraat 3, 9850 Nevele.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn

paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Stigastore heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Stigastore respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het

privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel

van de beschikbare gegevens over u op Stigastore ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Stigastore maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk

maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet

worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere

internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer

geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit

het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Stigastore houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de

internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons

contacteren op info@coppens.be.


ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op

geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Stigastore om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te

dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling

en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 13: STIGASTORE KLANTENDIENST

De Stigastore klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +329/371.59.22, via e-mail op info@coppens.be

of per post op het volgende adres: Landegemstraat 3, 9850 Nevele.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de

algemene verkoopsvoorwaarden van Stigastore. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige

Voorwaarden.

Stigastore kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging,

houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake

toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende

roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browser instellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browser instellingen aan te passen.